Διατηρητέα Κτίρια και Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διατηρητέα Κτίρια και Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Συντήρηση & Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων & μνημείων κληρονομιάς

Τα Διατηρητέα Κτίρια και τα Μνημεία είναι ο Πολιτισμός μας και αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Οφείλουμε να τα προστατεύουμε και να τα αναδεικνύουμε.
Ο Πολιτισμός μας είναι η Παιδεία μας
1Προκαταρκτική έκθεση
Παρουσιάζονται οι λόγοι που επιβάλλουν την επέμβαση
2Τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης
  • Σχεδιαστική τεκμηρίωση – Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης.
  • Βιβλιογραφία.
  • Φωτογραφική τεκμηρίωση.
  • Τεχνική έκθεση όπου περιγράφει το κτίριο / μνημείο με έμφαση στα τμήματα εκείνα στα οποία θα επικεντρωθεί η επέμβαση.
3Διάγνωση
Έκθεση διάγνωσης, η οποία παρουσιάζει την παθολογία του κτιρίου / μνημείου και τα αίτια της φθοράς τμημάτων του ή των υλικών.
4Χρονολόγηση οικοδομικών φάσεων.
  • Σχέδια – σκαριφήματα που παρουσιάζουν τη διάκριση των οικοδομικών φάσεων του κτιρίου / μνημείου.
  • Σύνθεση – Αρχιτεκτονική / Τοπογραφική / Γεωτεχνική / Στατική / ΗΜ Πρόταση επέμβασης.
  • Τεχνική έκθεση (περιγραφή, αιτιολόγηση , κριτική των θετικών και των αρνητικών της επεμβάσεως).
  • Σχέδια της πρότασης (τοπογραφικό, κατόψεις, τομές, όψεις) Σχέδια λεπτομερειών.

1Έγκριση
Αφού συνταχθεί η Μελέτη Αποκατάστασης του κτιρίου / μνημείου πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου Πολιτισμού (Κ.Α.Σ.) ή του ΥΠΕΧΩΔΕ ή άλλων αρμοδίων Υπουργείων.
2Αδειοδότηση
Μετά τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των εκάστωτε υπουργείων, η μελέτη κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, για την τελική αδειοδότηση. Ό,τι αλλαγές προκύψουν κατά τη διάρκεια της επισκευής είναι σκόπιμο να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία για έγκριση.

1Οργάνωση Εργοταξίου
Έναρξη του εργοταξίου στην εφορία, στο ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας κλπ.
2Οργάνωση Συνεργείου
Τα συνεργεία μας αποτελούνται απο εξειδικευμένους τεχνίτες, με βάση τις ανάγκες, τα υλικά και τις τεχνοτροπίες που θα χρησιμοποιηθούν με βάση τη μελέτη, ώστε να εξασφαλίσουμε άριστο τελικό αποτέλεσμα.
3Ορισμός Μέτρων Ασφαλείας για το σύνολο του έργου
Θα οριστούν συγκεκριμένα μέτρα ώστε το εργοτάξιο να είναι 100% ασφαλές για τα συνεργεία, τους μηχανικούς και οποιονδήποτε επισκέπτη σύμφωνα με το σχέδιο ασφάλειας και υγιεινής (ΣΑΥ) που έχει κατατεθεί και εγκριθεί.
4Ορισμός Επιβλέποντα Μηχανικού και παρακολούθηση έργου
Ο επιβλέπων μηχανικός θα βρίσκεται καθημερινά στο εργοτάξιο, επιβλέπωντας όλες τις εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί στο 100% ή τήρηση της μελέτης, το χρονοδιάγραμμα, το κατασκευαστικό και το αισθητικό αποτέλεσμα.